สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม8091
แสดงหน้า9559
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน
อ้างอิง อ่าน 161 ครั้ง / ตอบ 1 ครั้ง

unionsaat

รายงานการประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลาย แอนซ์
ครั้งที่ 4 / 2554  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 –11.00 น.
ณ ห้อง ประชุม บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์  ประเทศไทย  จำกัด ( CB 104 )
********************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
                                                                               
                1)นายตรีชาญ                       ผ่องใส                                                   ประธาน
                2)นายปัญญา                        ชำนาญกุล                                             รองประธานฝ่ายวิชาการ
                3)นายประสิทธิ์                   ศรีน้อย                                                   เลขาธิการ
                4) นายนฤพนธ์                    เฉลิมรัตนสกุล                                      เหรัญญิก
                5) นายอิทธิชัย                      วัฒนะ                                                    ฝ่ายการศึกษา
                6) นายปิยะชัย                      แพร่พานิชชัย                                       ฝ่ายสวัสดิการ 2
                7)นายพรชัย                        สุทธิธาราทิพย์                                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                8) นายสมศักดิ์                      แก้วกำพล                                              ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
                9) นายกฤษณพงษ์               รอดชาติ                                                 ฝ่ายข้อมูลและวางแผน
กรรมการที่ลาประชุม
                1)นายสมปอง                      แสนสงวน                                            รองประธานฝ่ายกิจกรรม
                2) นายสุรศักดิ์                      บุญเทียน                                               รองเหรัญญิก
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
1. นายปริญญา                     ศุภกิจจานุสรณ์
2. นายณัฏฐพล                     บุญพอ
3. นายเสรีย์                           นุตไว
กรรมการที่ขาดประชุม
                1) นายศรีไพร                      สีเสือ                                                      ฝ่ายกฎหมายแรงงาน      
                2) นายสุกัน                          พันธ์หนอง                                           รองเลขาธิการ
                3) นายอุทัย                           สุริยะ                                                      นายทะเบียน
                4) นายวีระ                            โพธิ์บัลลังค์                                          ฝ่ายสวัสดิการ 1
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา     08.40  น.
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธาน/รองประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวสวัสดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีโดยมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้
ประธานแจ้งเรื่องเมื่อวันที่ 9/8/11 ได้เดินทางไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ จังหวัดระยอง  เพื่อของบดุลของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมากับทางท่านเลขาธิการกรรมการ ซึ่งการเดินทางก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ขอฝากให้ตัวแทนเจรจาแต่ละท่านนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาด้วย
ในช่วงนี้ใกล้จะถึงเวลายื่นข้อเรียกร้องแล้ว  ดังนั้นขอให้กรรมการแต่ละท่านช่วยกันหาข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเพิ่มน้ำหนักในการเจรจา เช่น
ข้อมูลของ GDP. ในปีที่ผ่านมา
อัตราเงินเฟ้อ ภายในประเทศในปีที่ผ่านมา
ฐานข้อมูลเงินเดือนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
เลขาธิการแจ้ง วันที่ 11 / 7 / 11 ได้เดินทางไปกับท่านประธาน,ท่านสมศักดิ์,ท่านเสรีย์,ท่านอนันตชัย เพื่อไปรับทะเบียนของกรรมการชุดใหม่ซึ่งเอกสารก็ได้ส่งไปให้ตามเมล์ของทุกๆท่านแล้ว
วันที่ 14/7/11 ได้เดินทางไปกับท่านประธาน และท่านเหรัญญิก เพื่อแจ้งธนาคารในการเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้ที่มีอำนาจในการเบิกจ่าย เงินในองค์กร ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
วันที่  31/7/11 ได้เดินทางไปร่วมเป็นแขกในการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้ากับท่านประธาน ซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมประชุมอยู่หลายองค์กรด้วยกัน
                สำหรับเรื่องที่มอบหมายให้ติดต่อกับคุณยงยุทธ   เม่นตะเภา เพื่อขออนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาในครั้งนี้ ก็เรียบร้อยดีคงเหลือแค่ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ
                วันที่ 19/8/11 เลขาธิการสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า แจ้งด้วยวาจา จะมีการประชุมสัญจรของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย ที่ห้อง CB 106 หากกรรมการท่านใดว่างก็ขอเชิญมา ณ โอกาสนี้
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 
                เลขาธิการขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันตรวจทาน รายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
 
 ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
 
 
 
 
วาระที่ 3 นายทะเบียนรายงานยอดสมาชิก  
 
เนื่องจากนายทะเบียนไม่ได้เข้าร่วมประชุมดังนั้นจึงต้องยกยอดไปรายงานในรอบเดือนถัดไป       
 
วาระที่ 4  เหรัญญิกรายงานยอดสถานะของการเงิน
                รายรับ   
ยอดยกมาจากเดือนที่แล้ว                                                 =             18,800   บาท       
รับเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่               6 X 100                =             600         บาท
เบิกเงินจากธนาคาร                                                            =             10,000   บาท
                รวมรายรับรอบเดือนนี้ทั้งหมด                         =             29,400   บาท
รายจ่าย 
คุณเสรีย์ เบิกเงินค่าพาหนะ                                              =             1,000      บาท
จ่ายค่าวิทยากร                                                                      =             3,000      บาท
จ่ายค่าอบรมสัมมนา                                                            =             13,140   บาท
                รวมรายจ่ายรอบเดือนนี้ทั้งหมด                        =             17,140   บาท
คงเหลือเงินในบัญชี                                                           =             221,454.47  บาท
ยอดเงินสดเหรัญญิกถือไว้                                 =             12,260   บาท
เนื่องจากเหรัญญิกถือเงินเกิน 5,000 บาท ดังนั้นจึงต้องขอมติเพื่อให้ทางเหรัญญิกถือเงินเกินเนื่องจากต้องสำรองเอาไว้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
 
วาระที่ 5   เรื่องพิจารณาเพื่อขอมติของฝ่ายต่างๆ
คุณปัญญา  รองประธานฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอขอให้มอบเงินบริจาคให้กับกลุ่มงานสร้างสุขของ TCF#2 ที่ได้ทำหนังสือมาถึงองค์กร
ที่ประชุมมีการสรุปร่วมกันดังนี้

  1. ตามแผนงานเดิมมีงบประมาณ 10,000 บาทต่อปี แต่ในบริษัท AAT นั้นตอนนี้มีอยู่หลายกลุ่มมากดังนั้นในแต่ละปีทุกกลุ่มก็มีแผนงานที่จะต้องทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ตามแต่จุดประสงค์กลุ่ม ซึ่งเกรงว่างบประมาณที่องค์กร  มีอยู่ไม่เพียงพอแน่นอน  หากไม่มีการจัดทำแผนรองรับ
  2. ที่ประชุมมีมติให้เปิดบัญชีกองทุนสาธารณะประโยชน์ โดยได้มอบหมายให้ท่านรองกิจกรรมและท่านรองฝ่ายวิชาการดำเนินการร่างกฎระเบียบ และแนวทางในการหาเงินเข้ากองทุน
ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
 
 
วาระที่ 6   เรื่องแจ้งเพื่อทราบความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ
คุณอิทธิชัย  ฝ่ายการศึกษา รายงานรายจ่ายที่ใช้ไปในการสัมมนาที่สายธารรีสอร์ทดังนี้
1)  ค่าอาหาร กาแฟ                             12,140   บาท
2) ค่าห้องสัมมนา                                3,000      บาท
3) วิทยากร                                            3,000      บาท
4) ค่าอุปกรณ์                                        700         บาท
5) ค่าพาหนะจัดส่งวิทยากร               1,000      บาท
รวมรายจ่ายทั้งหมด                             19,840   บาท
เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายในวันสัมมนา   21,140   บาท
คงเหลือเงินที่ต้องคืนเหรัญญิก        1,300      บาท
คุณสมศักดิ์   ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ สอบถามถึงบัตรสมาชิกที่ทำไปแล้ว  คุณเสรีย์  แจ้งว่าได้สอบถามไปยังบริษัทฯ ที่จัดทำแล้วแจ้งว่ากำลังเร่งดำเนินการให้อยู่คาดว่าจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้า
เลขาธิการ  ฝากแจ้งคุณณัฏฐพล       บุญพอ ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ ขอให้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับวงการแรงงาน หรืออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อที่จะทำให้สมาชิกหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข่าวสาร และเพิ่มพูนความรอบรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้น
นายกฤษณพงษ์    รอดชาติ  ฝ่ายข้อมูลและวางแผน  ฝากให้กรรมการในแต่ละฝ่ายช่วยร่างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้รายงานในวันประชุมใหญ่ด้วย
ส่วนเรื่องฐานข้อมูลเงินเดือนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันหากมีกรรมการท่านใดที่มีข้อมูลก็ขอให้ส่งมาได้เลย
เนื่องจากใกล้จะยื่นข้อเรียกร้องแล้วแต่ข้อมูลยังไม่มีมากนักดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 14/8/11 จึงต้องนัดพบกันที่บ้านของคุณกฤษณพงษ์  ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเพื่อรวบรวมข้อมูล ดังนั้นขอให้กรรมการทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้ให้ได้โดยเฉพาะตัวแทนเจรจา
คุณตรีชาญ  ประธาน ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และผู้ที่เข้าประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลาของทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้  โดยเฉพาะกรรมการที่เพิ่งออกกะมาอาจจะง่วงกันพอสมควร  แต่ก็ต้องอดทน  และขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป 
ปิดประชุม    เวลา 11.00 น.
 
 
 
    .......................................                                                                               ...........................................
  (นายประสิทธิ์      ศรีน้อย)                                                                                        ( นายตรีชาญ               ผ่องใส  )
               เลขาธิการ                                                                                                 ประธานกรรมการ            
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                                      ผู้รับรองรายงาน 
 
unionsaat Zelekapoi@gmail.com [136.2.1.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
1
อ้างอิง

นัท

สมาชิก unionsaat ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 
 
นัท [136.2.1.xxx] เมื่อ 18/10/2011 22:46
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :