สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม7957
แสดงหน้า9421
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
(เข้าชม 110 ครั้ง)
นโยบาย
 
สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาออโต้อัลลายแอนซ์ เป็นองค์กรของลูกจ้าง ที่มีหน้าที่ในการแสวงหาและคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง และเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในบริษัท การดำเนินงานของสหภาพแรงงานทั้งสองจึงต้องยึดนโยบายเป็นหลัก
 ดังนั้นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานทั้ง 2 จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสมาชิกฯ โดยส่วนรวม ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้คือ.-
 
นโยบายภายใน
                1. สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานแบบประสานงาน ประสานความคิด และประสานการทำงานของแต่ละคนให้สอดคล้องกันมากที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล
                2. ปรับปรุงแก้ไขหลักการระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและความมั่นคงขององค์กร
                3. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจ และติดตามพร้อมทั้งกระตุ้นการปฏิบัติงานของแต่ละคณะทำงานให้มีความกระตือรือร้นและจริงจังยิ่งขึ้น โดยเน้นความมีประสิทธิภาพของคนและงาน
                4. จัดหา อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน การบำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์สำนักงานรวมทั้งพัฒนาบุคคลากรประจำสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
                5. เพิ่มพูนรายได้และจัดสรรการใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างประหยัด โดยยึดมั่นในประโยชน์สูงสุด ตามความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 
นโยบายต่อสมาชิก
                1. แสวงหาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสมาชิก
                2. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ประสบปัญหา หรือขัดข้องในการปฏิบัติงาน
                3. เป็นตัวแทนดำเนินการให้แก่สมาชิกฯ ในกรณีที่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
                4. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานและมั่นคงในทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิก
                5. ดูแลและสร้างความเป็นธรรมในการความก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่การงานของสมาชิกให้ทั่วถึง
                6. สร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเคราะห์กรรม โดยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามความเหมาะสม
                7. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกฯ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ยกระดับความรู้ความเข้าใจในด้านแรงงานให้สูงขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาสมาชิกฯ ไปสู่วุฒิภาวะการเป็นผู้นำ
                8. ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อองค์กร ตามระบอบประชาธิปไตย
                9. รายงานผลกรดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ให้สมาชิกได้รับรู้อย่างต่อเนื่องทาง          “สารสหภาพ” และสื่ออื่นที่สามารถกระทำได้
                10. ถ่ายทอดความคิด มุมมองหรือความรู้สึกทางสมาชิกฯ ผ่านทางสารสหภาพฯ ไปสู่สมาชิกด้วยกัน
                11. สร้างความเข้าใจวิธีการทำงานขององค์การสหภาพฯ ระหว่างกรรมการและสมาชิกฯ ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน และด้านแรงงาน
                12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพฯ
 
นโยบายต่อฝ่ายบริหาร
1. สร้างความเข้าใจและสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยคำนึงถึงความจริงใจและความเสมอภาค
2. ร่วมกันแก้ปัญหา และลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
มุ่งแก้ไขอย่างจริงจัง
3. ร่วมมือในการแก้ปัญหา เมื่อบริษัทประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่ความอยู่รอดร่วมกัน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยพนักงานเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
 
นโยบายต่อองค์กรภายนอก
                1. สร้างความสามัคคี-ความเป็นเอกภาพในหมู่ผู้ใช้แรงงาน โดยยึดหลักการและเหตุผลของความถูกต้อง
                2. ประสานงานและร่วมมือสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรแรงงาน จุดยืนแห่งผล
ประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
                3. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ กับองค์กรแรงงานภายนอก เพื่อขยายขอบเขต การรับรู้อย่างกว้างขวาง
                4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง ระหว่างพนักงานและบริษัท ตามความเหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวมตัวกันสร้างอำนาจในการต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งซึ่งถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดยแท้จริง