สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม7952
แสดงหน้า9416
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
บทความ

กฏหมายแรงงานที่น่ารู้

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงานกรณีทันตกรรม
ประกาศกระทรวง เรื่อง ความปลอดในการทำงาน
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธพ.ศ.2518
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2)
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3)
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับ 2)
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การทำงานกับเครื่องจักร
การทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้าง
การทำงานกับสารเคมีอันตราย
ระเบียบฯ และประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม